Política de Qualitat

L’Ajuntament de Castelldefels té com a missió fer de la platja, els seus serveis i equipaments un model de qualitat sostenible amb l’entorn, un espai saludable d’ús, gaudiment familiar i personal així com un element facilitador per promoure un turisme de qualitat que de forma participativa impliqui a tots els agents (la Corporació, la ciutadania, proveïdors de serveis i agents públics i privats que hi actuen).

Aquest consistori defineix un nou model de platja que aposta per un desenvolupament econòmic i turístic integrat dins del model de ciutat turística, residencial, de treball, d’oci, cultural i gastronòmica. La nostra platja és accessible i de proximitat, d’ella pot gaudir tota la ciutadania i també els visitants al municipi respectant al veïnat.

Per aconseguir la millora continua a la platja ens basem en els principis següents:

 • L’escolta activa a la ciutadania que permet la participació dels agents implicats a la platja (usuaris, associacions de veïns i entitats del municipi, empreses arrelades a la platja, entitats supramunicipals, etc ..)
 • Transparència i rendició de comptes en la gestió de la platja.
 • Treball en equip per ser més eficients.
 • Responsabilitat / compromís amb la seguretat, salvament, neteja, sostenibilitat mediambiental, turisme, l’esport …).
 • Corresponsabilitat per fomentar el respecte i la convivència.

L’Ajuntament té implantat un Sistema de Gestió de la Qualitat a la Platja que s’identifica amb el compromís d’assolir la satisfacció de la nostra ciutadania i visitants en tots els serveis que es presten, per això resulta necessari :

 • Implicar a tot el personal, agents i proveïdors, fomentant la comunicació, la delegació i l’assumpció de responsabilitats.
 • Dissenyar, implantar i controlar els processos de prestació dels serveis.
 • Implementació d’un Sistema enfocat a la prevenció de possibles riscos en tots els serveis.
 • Establir objectius de millora de la qualitat que siguin quantificables a través d’Indicadors concrets i que mitjançant un sistema de seguiment són informats al web.
 • Revisar la política de qualitat anualment.
 • Acomplir amb la legislació vigent aplicable.
 • Emfatitzar en la satisfacció de l’usuari, i la millora continua, establint mecanismes de mesura i avaluació.
 • Establir els criteris objectius necessaris per avaluar el desenvolupament dels Serveis prestats a la platja del municipi
 • Disposar del personal i dels recursos materials que siguin necessaris per l’assoliment d’aquests objectius i promoure la formació i sensibilització de tots els agents implicats en la gestió de la platja, en els termes realtius a seguretat, salut, qualitat, medi ambient i satisfacció dels usuaris.
 • Afavorir la comunicació interna i externa amb criteris de transparència de la gestió de la platja i de la programació de les activitats que hi realitzen.

Aprovada: 26/05/2016