Amb l’objectiu de que aquestes jornades siguin un èxit i no interfereixin amb les tasques de neteja i manteniment que realitza l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), ​​des del consistori s’ofereix una sèrie d’informacions i recomanacions

L’Ajuntament de Castelldefels dóna suport a les iniciatives ciutadanes de neteja de platges, tant les que estan sorgint a partir del temporal Gloria com les de voluntariat convocades tot l’any.

Perquè aquestes jornades siguin un èxit i no interfereixin amb les tasques de neteja i manteniment que realitza l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), ​​administració encarregada de la gestió del manteniment i neteja de les platges metropolitanes, s’ha de tenir en compte:

  • COMUNICAR al correu platja@castelldefels.org la zona en la qual es va a netejar. Aquesta zona ha de ser acotada i de sorra seca. La neteja s’ha de començar, preferiblement, per la part posterior de la platja.
  • PROTEGIR: No es pot entrar a la zona de DUNES abalisada, ja que aquesta requereix d’una actuació més especialitzada, i molta vegetació està afeblida amb l ‘aigua salada i és encara més fràgil en front al trepig.
  • PROTEGIR-SE: Portar sempre les proteccions individuals necessàries, calçat adequat (robust, millor tipus botes), guants ‘anti-punxada’, etc .
  • RESIDUS: Els residus a recollir pels voluntaris han de ser de tipus convencional, envasos, plàstic, paper, de mida petita-mitjana. La resta de residus, orgànics, vegetals, de grans dimensions o especials han de ser avaluats i recollits pels serveis de neteja. L’ajuntament disposarà de sacs en els accessos que se’ns notifiquin, si bé els residus especificats poden ser abocats directament en els contenidors de platja sense necessitat de ser separats per fraccions atès que la separació dels residus dels contenidors blaus de la platja s’efectua en destí, al centre de tractament de residus.


Per futures accions que es puguin convocar, i per tal de coordinar-les de manera adequada, és necessari que l’Ajuntament tingui constància d’elles i és per això que s’insisteix en fer ús del tràmit web gratuït establert per al voluntariat en platges ‘petites ocupacions no reglades‘ que trobareu al web de l’Ajuntament de Castelldefels. És un tràmit administratiu per sol·licitar autorització municipal per a realitzar, entre d’altres, activitats de voluntariat amb caràcter mediambiental (accions de neteja, accions divulgatives i educatives, etc.) als parcs, platges i espais lliures de Castelldefels i el pot sol·licitar tota persona física o jurídica que estigui interessada.
 

Finalment, s’ha de tenir en compte que l’AMB ha reforçat el dispositiu de neteja i manteniment per tornar la normalitat a les platges el més aviat possible, per això, aquests dies la presencia d’operaris es més freqüent de l’habitual. El treball de neteja dut a terme des que va acabar el temporal, es pot apreciar ja en pràcticament la totalitat de la zona de sorra seca de la platja on s’han retirat molts dels residus. A la zona dunar, les tasques de neteja són més lentes perquè es realitza de manera manual i per personal especialitzat per no malmetre la vegetació. Així, els treballs de reparació dels efectes del temporal es prolongaran unes tres setmanes d’aquesta manera:

• Retirada prioritàriament de residus de caràcter perillosos, com restes de mobiliari, estructures metàl·liques, etc. i/o insalubres, com animals morts.

• Retirada de mobiliari i equipament malmès.

• Neteja de residus. Aplicació del protocol de valorització ambiental amb recollida selectiva (amb separació de residus antròpics a la mateixa platja) de restes vegetals naturals (canyes i troncs bàsicament) i transport a la planta de compostatge de l’AMB.

• Adequació de la superfície de la sorra i reinstal·lació del mobiliari i equipaments allà on sigui possible.

• Reconstrucció / millora dels sistemes dunars malmesos, amb plantació de vegetació.